پارس جك با استفاده از دستگاه هونينگ قادر به رفع عيوب و خط وخش داخلى سيلندر ميباشد دقت سيلندر هونينگ شده H8 و صافى سطح 0.3 Rz ميباشد تاكنون اين مجموعه موفق به هونينگ سيلندر به قطر ٧٠٠ ميليمتر و طول ٦٠٠٠ ميليمتر گرديده است ( طول وقطر مربوط به يك سيلندر نيستند)